Αναπτυξιακός νόμος 3908/2011

 • Home
 • Αναπτυξιακός νόμος 3908/2011
You Are Here:

design & construction – Αναπτυξιακός νόμος 3908/2011

O αναπτυξιακός νόμος 3908/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 4146/13, αφορά σε όλο το φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων που θα υλοποιήσουν νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ από την 01.07.2014, έχει τεθεί σε ισχύ και ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2014 – 2020.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Περιοχές α. Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 25% για όλη την περίοδο 2014 – 2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.
 • Προκαθορισμένες περιοχές γ. Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 15% για την περίοδο 2014 – 2017, η οποία μειώνεται σε 10% για την περίοδο 2018 – 2020. Όσον αφορά στις μεσαίες επιχειρήσεις, τα προαναφερόμενα ποσοστά  αυξάνονται κατά 10%, δηλαδή γίνονται  25% για την περίοδο για την περίοδο 2014 – 2017 και 20%  για την περίοδο 2018 – 2020. Όσον αφορά στις μικρές  επιχειρήσεις, τα προαναφερόμενα ποσοστά  αυξάνονται κατά 20%, δηλαδή γίνονται 35% για την περίοδο για την περίοδο 2014 – 2017 και 30%  για την περίοδο 2018 – 2020.
 • Προκαθορισμένες περιοχές γ (αραιοκατοικημένες περιοχές). Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 15% για όλη την περίοδο 2014-2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.
 • Μη προκαθορισμένες περιοχές γ. Αττική, Στερεά Ελλάδα εκτός Ευρυτανίας, Νότιο Αιγαίο. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 10% για όλη την περίοδο 2014 – 2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται τα ανώτατα ποσοστά του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, ανάλογα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του κάθε νομού σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας, ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης θα ανέλθει στο 45% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι φορείς των επενδυτικών έργων δύνανται να κάνουν χρήση ενισχύσεων με τη μορφή επιχορήγησης, φορολογικών απαλλαγών ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Τα υποβαλλόμενα σχέδια διακρίνονται στα γενικά και ειδικά επενδυτικά σχέδια. Ειδικότερα, τα γενικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Γενικής επιχειρηματικότητας

Περιλαμβάνεται το σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία ή σε μια από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων.

 • Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Περιλαμβάνεται ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων με την χρήση καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης ποιότητας, εξοικονόμηση ενέργειας, έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίησης επιστημονικού δυναμικού.

 • Περιφερειακής Συνοχής

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και προβλήματα, με βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων.   Τα ειδικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Επιχειρηματικότητας νέων

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50%, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της επιχείρησης.

 • Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια ολοκληρωμένων πολυετών (2 έως 5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων για τις οποίες έχει παρέλθει πενταετία από την σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2 εκ. Ευρώ.

 • Συνέργειας και Δικτύωσης

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης με σκοπό την αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων είτε υποδομών.

 ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στις 200.000 Ευρώ, για τις μικρές στις 300.000 Ευρώ, για τις μεσαίες στις 500.000 Ευρώ και για τις μεγάλες στο 1.000.000 Ευρώ, ενώ στις επενδύσεις Γενικής Επιχειρηματικότητας, το ελάχιστο ύψος ορίζεται στο 50% των προαναφερομένων ποσών.
Η ελάχιστη ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο 25% του προϋπολογισμού, η οποία τεκμηριώνεται από την αξία καταθέσεων, κινητές αξίες, από τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές καταστάσεις, ή άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία με τη μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, έως 60% του προϋπολογισμού, ενώ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.
 • Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού
 • Αγορά ή/και χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιων μηχανημάτων, εξοπλισμού, και μεταφορικών μέσων διακινήσεως υλικών και προϊόντων εντός της επιχείρησης.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
 • Αμοιβές υπηρεσιών συμβούλων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως 50.000 Ευρώ, για τις νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, δαπάνες απόκτησης και επικύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Διευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η έναρξη υλοποίησης των επενδύσεων γίνεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν τη δημοσίευση της απόφασης δύναται να γίνει με ευθύνη της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για επενδύσεις άνω των 500.000 Ευρώ, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης να λειτουργούν με εταιρική ή συνεταιριστική μορφή.

 Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Share

Νόμος 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών και στατική επάρκεια

Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας. Αυτό ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία «Υ», δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας[…..]

Share

Νέα γνωμοδότηση για τις αυθαίρετες κατασκευές & αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού Εκκρεμεί αποδοχή Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται να υπαχθούν, κατά κανόνα, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 (και[…..]

Share

Σ. Φάμελλος: Μέχρι τον Μάρτιο του 2018 θα έχουν εγκριθεί τα σχέδια διαχείρισης πλημμύρας

“Ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός μοχλός πίεσης για την προσήλωση στη συνθήκη των Παρισίων”, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος. Ενημερώνοντας την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος για τα αποτελέσματα της 23ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή (COP[…..]

Share

Στο Ευρωδικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα για τα αιολικά πάρκα σε περιοχές NATURA

«Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα» επισημαίνει ο αρμόδιος Επίτροπος Vella απαντώντας σε Γραπτή[…..]

Share

Αναμένονται μειώσεις στα τιμολόγια για τους καταναλωτές φυσικού αερίου

Σε μείωση των τιμολογίων χρήσης των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου θα προχωρήσει από 1ης Μαΐου 2017 ο ΔΕΣΦΑ, όφελος που αναμένεται να μετακυλισθεί και στα τελικά τιμολόγια για επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές. Όπως ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σωτήρης Νίκας,[…..]

Share

Σύνδεσμος ΣΤΕΓΗ: Το χρονικό της εκδίκασης για τη μονομερή αλλαγή των συμβάσεων των φωτοβολταϊκών στέγης

Εκδικάστηκε την Παρασκευή 24/11 η αγωγή του Συνδέσμου ΣΤΕΓΗ κατά της ΔΕΗ Α.Ε. σε ότι αφορά την μονομερή αλλαγή των των φωτοβολταϊκών στέγης. Το χρονικό της εκδίκασης αναλύει ο σύνδεσμος, με το ακόλουθο δελτίο τύπου: “Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου ”ΣΤΕΓΗ” Κύριος Δράμαλης Μάριος με[…..]

Χάραξη αιγιαλού έως τον Ιούνιο

Τη χάραξη της γραμμής του αιγιαλού, σύμφωνα με την ερευνητική εργασία που είχε γίνει προ δεκαετίας από την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ), πρόκειται να ολοκληρώσει έως τον Ιούνιο του 2018 το υπουργείο Οικονομικών. Η πίεση για την ολοκλήρωση του έργου είναι μεγάλη,[…..]

Σε εκκρεμότητα ακόμα η εκκίνηση του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Διευκρινίσεις σχετικά με την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ωρίμανση του πολυαναμενόμενου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», δίνει το ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, με ανακοίνωσή του, με την οποία, μάλιστα, εφιστά την προσοχή στην κοινωνία και τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τα[…..]