Αναπτυξιακός νόμος 3908/2011

 • Home
 • Αναπτυξιακός νόμος 3908/2011
You Are Here:

design & construction – Αναπτυξιακός νόμος 3908/2011

O αναπτυξιακός νόμος 3908/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 4146/13, αφορά σε όλο το φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων που θα υλοποιήσουν νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ από την 01.07.2014, έχει τεθεί σε ισχύ και ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2014 – 2020.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Περιοχές α. Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 25% για όλη την περίοδο 2014 – 2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.
 • Προκαθορισμένες περιοχές γ. Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 15% για την περίοδο 2014 – 2017, η οποία μειώνεται σε 10% για την περίοδο 2018 – 2020. Όσον αφορά στις μεσαίες επιχειρήσεις, τα προαναφερόμενα ποσοστά  αυξάνονται κατά 10%, δηλαδή γίνονται  25% για την περίοδο για την περίοδο 2014 – 2017 και 20%  για την περίοδο 2018 – 2020. Όσον αφορά στις μικρές  επιχειρήσεις, τα προαναφερόμενα ποσοστά  αυξάνονται κατά 20%, δηλαδή γίνονται 35% για την περίοδο για την περίοδο 2014 – 2017 και 30%  για την περίοδο 2018 – 2020.
 • Προκαθορισμένες περιοχές γ (αραιοκατοικημένες περιοχές). Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 15% για όλη την περίοδο 2014-2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.
 • Μη προκαθορισμένες περιοχές γ. Αττική, Στερεά Ελλάδα εκτός Ευρυτανίας, Νότιο Αιγαίο. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις 10% για όλη την περίοδο 2014 – 2020 και αυξάνεται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται τα ανώτατα ποσοστά του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, ανάλογα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του κάθε νομού σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας, ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης θα ανέλθει στο 45% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Οι φορείς των επενδυτικών έργων δύνανται να κάνουν χρήση ενισχύσεων με τη μορφή επιχορήγησης, φορολογικών απαλλαγών ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Τα υποβαλλόμενα σχέδια διακρίνονται στα γενικά και ειδικά επενδυτικά σχέδια. Ειδικότερα, τα γενικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Γενικής επιχειρηματικότητας

Περιλαμβάνεται το σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία ή σε μια από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων.

 • Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Περιλαμβάνεται ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων με την χρήση καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης ποιότητας, εξοικονόμηση ενέργειας, έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίησης επιστημονικού δυναμικού.

 • Περιφερειακής Συνοχής

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και προβλήματα, με βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων.   Τα ειδικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Επιχειρηματικότητας νέων

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50%, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της επιχείρησης.

 • Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια ολοκληρωμένων πολυετών (2 έως 5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων για τις οποίες έχει παρέλθει πενταετία από την σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2 εκ. Ευρώ.

 • Συνέργειας και Δικτύωσης

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης με σκοπό την αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων είτε υποδομών.

 ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στις 200.000 Ευρώ, για τις μικρές στις 300.000 Ευρώ, για τις μεσαίες στις 500.000 Ευρώ και για τις μεγάλες στο 1.000.000 Ευρώ, ενώ στις επενδύσεις Γενικής Επιχειρηματικότητας, το ελάχιστο ύψος ορίζεται στο 50% των προαναφερομένων ποσών.
Η ελάχιστη ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο 25% του προϋπολογισμού, η οποία τεκμηριώνεται από την αξία καταθέσεων, κινητές αξίες, από τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές καταστάσεις, ή άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία με τη μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, έως 60% του προϋπολογισμού, ενώ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.
 • Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού
 • Αγορά ή/και χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιων μηχανημάτων, εξοπλισμού, και μεταφορικών μέσων διακινήσεως υλικών και προϊόντων εντός της επιχείρησης.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
 • Αμοιβές υπηρεσιών συμβούλων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως 50.000 Ευρώ, για τις νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, δαπάνες απόκτησης και επικύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Διευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η έναρξη υλοποίησης των επενδύσεων γίνεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν τη δημοσίευση της απόφασης δύναται να γίνει με ευθύνη της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για επενδύσεις άνω των 500.000 Ευρώ, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης να λειτουργούν με εταιρική ή συνεταιριστική μορφή.

 Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Share

Σε εφαρμογή μπαίνουν e-άδειες οικοδόμησης • τα βασικά σημεία της απόφασης

Στην τελική ευθεία για την υπογραφή της έχει εισέλθει η υπουργική απόφαση (ΥΑ) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ελέγχου και έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΥΑ, τα βασικά σημεία της οποίας παρουσιάζει σήμερα η «Ναυτεμπορική» (και να σημειώσουμε[…..]

Share

«Παράθυρο» για μεταβιβάσεις αυθαιρέτων • ποιες περιπτώσεις αφορά

«Παράθυρο» που επιτρέπει τη μεταβίβαση αυθαιρέτων ανοίγει με τροπολογία το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σήμερα η νομοθεσία απαγορεύει οποιαδήποτε μεταβίβαση ή αγοραπωλησία ακινήτου, στο οποίο υπάρχει παράνομη κατασκευή ή έχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Πλέον, της συγκεκριμένης διάταξης θα εξαιρούνται ορισμένα ακίνητα με οικοδομική[…..]

Share

Νέες δράσεις ΕΣΠΑ 335 εκατ. ευρώ

Σε νέες δράσεις ΕΣΠΑ ύψους 335 εκατ. ευρώ προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε μια προσπάθεια ψηφιακής αναβάθμισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυση υποδομών νοσοκομείων, αλλά και στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Η πρώτη ύψους 50 εκατ. ονομάζεται «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» και αφορά στην ενίσχυση και[…..]

Share

Κατατέθηκε επιτέλους η τροπολογία με την παράταση της έκπτωσης στα αυθαίρετα

Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2018, θα παραταθεί η έκπτωση του 20% του πρώτου εξαμήνου για τα αυθαίρετα, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες[…..]

Share

Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη οδηγία ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ολοκληρώνοντας έτσι το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Η οδηγία βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ενθαρρύνει την ανακαίνισή τους. Η απαλλαγή του υπάρχοντος, άκρως μη αποδοτικού κτιριακού αποθέματος της[…..]

Share

Νέα εγκύκλιος: Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης

Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο με τίτλο “Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης”. Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα ακόλουθα: ΘΕΜΑ: Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης. Σε συνέχεια ερωτημάτων προς τις Υπηρεσίες μας που αφορούν στη διαδικασία έγκρισης των Πολεοδομικών Μελετών[…..]

Share

15 νησιά του Αιγαίου στα χνάρια της Τήλου

Νέα δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου TILOS και δημοσιεύεται σήμερα, δείχνει πως οι κάτοικοι 15 νησιών του Αιγαίου επιθυμούν στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με βασικό στόχο να καταστούν ενεργειακά αυτόνομα. Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση εξέτασε[…..]

Share

Καταφθάνουν οι ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες – άλμα στις δηλώσεις αυθαιρέτων

Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται από το προσεχές φθινόπωρο οι οικοδομικές άδειες καθώς εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί η σχετική απόφαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη. Παράλληλα σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο ανέρχονται τα αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί προς τακτοποίηση με το σύνολο[…..]