d & c Νέα

You Are Here:
Νόμος 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών και στατική επάρκεια

Νόμος 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών και στατική επάρκεια

Posted on

Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας.
Αυτό ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία «Υ», δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.

Περιπτώσεις που Απαλλάσσονται

Οι παρακάτω περιπτώσεις απαλλάσσονται της μελέτης στατικής επάρκειας και απαιτείται μόνο Τεχνική Έκθεση μηχανικού:

 • Τα αυθαίρετα κατηγορίας 1 ή 2 ή 3 του άρθρου 96 του Ν.4495/17.
 • Τα αυθαίρετα κατηγορίας 4 ή 5, σπουδαιότητας Σ1, σύμφωνα με τον ΕΑΚ-2000, δηλαδή απαλλάσσονται αγροτικά οικήματα, υπόστεγα, στάβλοι, κ.λπ..
 • “Κλειστοί” ημιυπαίθριοι χώροι.
 • Διαμερισματώσεις και αλλαγές εσωτερικής διαρρύθμισης χώρου, με προϋπόθεση: Gμ ≤ 1,10*Gπ [όπου Gμ: μόνιμο φορτίο μετά τις αυθαίρετες αλλαγές και Gπ: μόνιμο φορτίο προ των αυθαίρετων αλλαγών].
 • Πατάρια ισογείου, με προϋπόθεση να είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτηρίου και να μη συνδέονται με φέροντα στοιχεία του κτηρίου, όπως υποστυλώματα και δοκοί.
 • Πατάρια υπερκείμενων του ισογείου ορόφων, με προϋπόθεση: Gπ ≤ 1,15*Gυ [όπου Gπ: συνολικό ίδιο βάρος παταριού και Gυ: μόνιμο φορτίο υποκείμενης πλάκας]. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται η σύνδεση με τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου, για τα οποία θα προβλέπεται πιθανή ενίσχυση για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες.
 • Πρόβολοι (εξώστες), με τις εξής προϋποθέσεις: α) Eμ ≤ 1,30*Eπ και β) Πμ ≤ 1,25*Ππ [όπου Εμπ: εμβαδόν εξώστη μετά/προ των αλλαγών, Πμπ: πλάτος εξώστη μετά/προ των αλλαγών].
 • Κατασκευές στο δώμα, με προϋπόθεση Eα ≤ 0,20*Eδ [όπου Εμ: εμβαδόν αυθαίρετων κατασκευών στο δώμα, Εδ: εμβαδόν δώματος].
 • Υπόγειοι χώροι, με τις εξής προϋποθέσεις: α) Eυ ≤ Eι [όπου Ευ: εμβαδόν υπόγειου, Ει: εμβαδόν ισόγειου] και β) ΠΤ ≥ 0,75*Π [όπου ΠΤ: περιμετρικοί τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία, Π: η περίμετρος του υπογείου].
 • Αλλαγή χρήσης, με τις εξής προϋποθέσεις: α) δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας (Σ) και β) Qμ ≤ 1,30*Gπ [όπου Qμ: πρόσθετο συνολικό (μόνιμα+κινητά) φορτίο μετά την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και Gπ: μόνιμο φορτίο προ της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης].
 • μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο, με την προϋπόθεση: ΠΤ ≥ 0,75*Π [όπου ΠΤ: περιμετρικοί τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία, Π: η περίμετρος της πιλοτής].
 • υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν, με την προϋπόθεση: ΠΤ ≥ 0,75*Π [όπου ΠΤ: περιμετρικοί τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία, Π: η περίμετρος του υπογείου].
 • σοφίτες, με την προϋπόθεση: Vμ ≤ 1,20*Vπ [όπου Vμ: σεισμική τέμνουσα μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτηρίου, Vπ: σεισμική τέμνουσα κτηρίου προ των αυθαίρετων κατασκευών]. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται η επάρκεια των φέροντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η η σύνδεση με τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.

Πότε υποβάλλεται η μελέτη στατικής επάρκειας

1) Για αυθαιρεσίες που δηλώνονται για πρώτη φορά στον Ν.4495/17, από την ημερομηνία υπαγωγής εντός:

 • 5 ετών για τα κτήρια σπουδαιότητας Σ2 π.χ. κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές αποθήκες κ.λπ..
 • 3 ετών για τα κτήρια σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 π.χ. εκπαιδευτήρια, κτήρια δημόσιων συναθροίσεων, νοσοκομεία κ.λπ.

2) Για αυθαιρεσίες που έχουν ήδη υπαχθεί στον Ν.4178/13:

 • κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53 και επόμενα του Ν.4495/17

Οφέλη εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας

1) Χρόνος υποβολής μελέτης στατικής επάρκειαςΈκπτωση 10% στο πρόστιμο αν υποβληθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

2) Εργασίες στατικής ενίσχυσης: Αν από τη μελέτη στατικής επάρκειας προκύπτει ανεπάρκεια και απαίτηση στατικής ενίσχυσης, τότε, σε περίπτωση που οι εργασίες ενίσχυσης ολοκληρωθούν σύμφωνα με τη μελέτη, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών αυτών και μέχρι:

 • 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3 (α=0,36)
 • 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2 (α=0,24)
 • 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1 (α=0,16)

Σημείωση A: Η μείωση αυτή δεν ισχύει για κτήρια των οποίων οι ιδιοκτήτες έλαβαν γι αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα για την επισκευή / αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους ή αποκατάστασης ζημιών σε κτήρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση).

Σημείωση Β: Οι δαπάνες που εντάσσονται είναι οι ακόλουθες:

 • αγοράς υλικών και εξοπλισμού
 • πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης / αποκομιδής, τοποθέτησης/εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κ.λπ.
 • αποζημίωσης των Ελεγκτών Δόμησης
 • αμοιβές μελετών στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης, όταν αυτές δεν αναφέρονται στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4495/17 υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την υπαγωγή, με ανώτατο ποσό το 2,5% του προστίμου.

Στις ανωτέρω δαπάνες συμψηφισμού δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Ο υπολογισμός των δαπανών μείωσης πραγματοποιείται κατά το τιμολόγιο της οικ.6772/Β9β/2011 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (ΦΕΚ.3201/Β΄).

Κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας

Οι Κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους θα εκπονείται η μελέτη στατικής επάρκειας είναι:

 1. είτε ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
 2. είτε οι κανονισμοί που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτηρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του (ΕΚΩΣ, ΕΑΚ κλπ.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Με τη χρήση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. έχουμε περισσότερες πιθανότητες να έχουμε στατική επάρκεια, αλλά ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. εφαρμόζεται στο σύνολό του μόνο σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., με την τελευταία αναθεώρησή του (ΦΕΚ 2984/30-08-2017), δίνει τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις χρήσης ερήμην (μετρήσεων) τιμών των αντοχών των δομικών υλικών σκυροδέματος, χάλυβα οπλισμού και τοιχοπληρώσεων, σύμφωνα με το παράρτημα 3.1 δ. Κατά συνέπεια η απαίτηση σε καταστροφικούς και μη ελέγχους δεν είναι (υπό προϋποθέσεις) αναγκαία.

Archives
Share

Νόμος 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών και στατική επάρκεια

Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας. Αυτό ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία «Υ», δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας[…..]

Share

Νέα γνωμοδότηση για τις αυθαίρετες κατασκευές & αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού Εκκρεμεί αποδοχή Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται να υπαχθούν, κατά κανόνα, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 (και[…..]

Share

Σ. Φάμελλος: Μέχρι τον Μάρτιο του 2018 θα έχουν εγκριθεί τα σχέδια διαχείρισης πλημμύρας

“Ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός μοχλός πίεσης για την προσήλωση στη συνθήκη των Παρισίων”, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος. Ενημερώνοντας την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος για τα αποτελέσματα της 23ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή (COP[…..]

Share

Στο Ευρωδικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα για τα αιολικά πάρκα σε περιοχές NATURA

«Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα» επισημαίνει ο αρμόδιος Επίτροπος Vella απαντώντας σε Γραπτή[…..]

Share

Αναμένονται μειώσεις στα τιμολόγια για τους καταναλωτές φυσικού αερίου

Σε μείωση των τιμολογίων χρήσης των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου θα προχωρήσει από 1ης Μαΐου 2017 ο ΔΕΣΦΑ, όφελος που αναμένεται να μετακυλισθεί και στα τελικά τιμολόγια για επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές. Όπως ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σωτήρης Νίκας,[…..]

Share

Σύνδεσμος ΣΤΕΓΗ: Το χρονικό της εκδίκασης για τη μονομερή αλλαγή των συμβάσεων των φωτοβολταϊκών στέγης

Εκδικάστηκε την Παρασκευή 24/11 η αγωγή του Συνδέσμου ΣΤΕΓΗ κατά της ΔΕΗ Α.Ε. σε ότι αφορά την μονομερή αλλαγή των των φωτοβολταϊκών στέγης. Το χρονικό της εκδίκασης αναλύει ο σύνδεσμος, με το ακόλουθο δελτίο τύπου: “Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου ”ΣΤΕΓΗ” Κύριος Δράμαλης Μάριος με[…..]

Χάραξη αιγιαλού έως τον Ιούνιο

Τη χάραξη της γραμμής του αιγιαλού, σύμφωνα με την ερευνητική εργασία που είχε γίνει προ δεκαετίας από την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ), πρόκειται να ολοκληρώσει έως τον Ιούνιο του 2018 το υπουργείο Οικονομικών. Η πίεση για την ολοκλήρωση του έργου είναι μεγάλη,[…..]

Σε εκκρεμότητα ακόμα η εκκίνηση του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Διευκρινίσεις σχετικά με την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ωρίμανση του πολυαναμενόμενου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», δίνει το ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, με ανακοίνωσή του, με την οποία, μάλιστα, εφιστά την προσοχή στην κοινωνία και τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τα[…..]