fbpx

d & c Νέα

You Are Here:
Νόμος 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών και στατική επάρκεια

Νόμος 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών και στατική επάρκεια

Posted on

Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας.
Αυτό ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία «Υ», δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.

Περιπτώσεις που Απαλλάσσονται

Οι παρακάτω περιπτώσεις απαλλάσσονται της μελέτης στατικής επάρκειας και απαιτείται μόνο Τεχνική Έκθεση μηχανικού:

 • Τα αυθαίρετα κατηγορίας 1 ή 2 ή 3 του άρθρου 96 του Ν.4495/17.
 • Τα αυθαίρετα κατηγορίας 4 ή 5, σπουδαιότητας Σ1, σύμφωνα με τον ΕΑΚ-2000, δηλαδή απαλλάσσονται αγροτικά οικήματα, υπόστεγα, στάβλοι, κ.λπ..
 • “Κλειστοί” ημιυπαίθριοι χώροι.
 • Διαμερισματώσεις και αλλαγές εσωτερικής διαρρύθμισης χώρου, με προϋπόθεση: Gμ ≤ 1,10*Gπ [όπου Gμ: μόνιμο φορτίο μετά τις αυθαίρετες αλλαγές και Gπ: μόνιμο φορτίο προ των αυθαίρετων αλλαγών].
 • Πατάρια ισογείου, με προϋπόθεση να είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτηρίου και να μη συνδέονται με φέροντα στοιχεία του κτηρίου, όπως υποστυλώματα και δοκοί.
 • Πατάρια υπερκείμενων του ισογείου ορόφων, με προϋπόθεση: Gπ ≤ 1,15*Gυ [όπου Gπ: συνολικό ίδιο βάρος παταριού και Gυ: μόνιμο φορτίο υποκείμενης πλάκας]. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται η σύνδεση με τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου, για τα οποία θα προβλέπεται πιθανή ενίσχυση για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες.
 • Πρόβολοι (εξώστες), με τις εξής προϋποθέσεις: α) Eμ ≤ 1,30*Eπ και β) Πμ ≤ 1,25*Ππ [όπου Εμπ: εμβαδόν εξώστη μετά/προ των αλλαγών, Πμπ: πλάτος εξώστη μετά/προ των αλλαγών].
 • Κατασκευές στο δώμα, με προϋπόθεση Eα ≤ 0,20*Eδ [όπου Εμ: εμβαδόν αυθαίρετων κατασκευών στο δώμα, Εδ: εμβαδόν δώματος].
 • Υπόγειοι χώροι, με τις εξής προϋποθέσεις: α) Eυ ≤ Eι [όπου Ευ: εμβαδόν υπόγειου, Ει: εμβαδόν ισόγειου] και β) ΠΤ ≥ 0,75*Π [όπου ΠΤ: περιμετρικοί τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία, Π: η περίμετρος του υπογείου].
 • Αλλαγή χρήσης, με τις εξής προϋποθέσεις: α) δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας (Σ) και β) Qμ ≤ 1,30*Gπ [όπου Qμ: πρόσθετο συνολικό (μόνιμα+κινητά) φορτίο μετά την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και Gπ: μόνιμο φορτίο προ της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης].
 • μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο, με την προϋπόθεση: ΠΤ ≥ 0,75*Π [όπου ΠΤ: περιμετρικοί τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία, Π: η περίμετρος της πιλοτής].
 • υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν, με την προϋπόθεση: ΠΤ ≥ 0,75*Π [όπου ΠΤ: περιμετρικοί τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία, Π: η περίμετρος του υπογείου].
 • σοφίτες, με την προϋπόθεση: Vμ ≤ 1,20*Vπ [όπου Vμ: σεισμική τέμνουσα μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτηρίου, Vπ: σεισμική τέμνουσα κτηρίου προ των αυθαίρετων κατασκευών]. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται η επάρκεια των φέροντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η η σύνδεση με τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.

Πότε υποβάλλεται η μελέτη στατικής επάρκειας

1) Για αυθαιρεσίες που δηλώνονται για πρώτη φορά στον Ν.4495/17, από την ημερομηνία υπαγωγής εντός:

 • 5 ετών για τα κτήρια σπουδαιότητας Σ2 π.χ. κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές αποθήκες κ.λπ..
 • 3 ετών για τα κτήρια σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 π.χ. εκπαιδευτήρια, κτήρια δημόσιων συναθροίσεων, νοσοκομεία κ.λπ.

2) Για αυθαιρεσίες που έχουν ήδη υπαχθεί στον Ν.4178/13:

 • κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53 και επόμενα του Ν.4495/17

Οφέλη εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας

1) Χρόνος υποβολής μελέτης στατικής επάρκειαςΈκπτωση 10% στο πρόστιμο αν υποβληθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

2) Εργασίες στατικής ενίσχυσης: Αν από τη μελέτη στατικής επάρκειας προκύπτει ανεπάρκεια και απαίτηση στατικής ενίσχυσης, τότε, σε περίπτωση που οι εργασίες ενίσχυσης ολοκληρωθούν σύμφωνα με τη μελέτη, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών αυτών και μέχρι:

 • 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3 (α=0,36)
 • 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2 (α=0,24)
 • 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1 (α=0,16)

Σημείωση A: Η μείωση αυτή δεν ισχύει για κτήρια των οποίων οι ιδιοκτήτες έλαβαν γι αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα για την επισκευή / αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους ή αποκατάστασης ζημιών σε κτήρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση).

Σημείωση Β: Οι δαπάνες που εντάσσονται είναι οι ακόλουθες:

 • αγοράς υλικών και εξοπλισμού
 • πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης / αποκομιδής, τοποθέτησης/εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κ.λπ.
 • αποζημίωσης των Ελεγκτών Δόμησης
 • αμοιβές μελετών στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης, όταν αυτές δεν αναφέρονται στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4495/17 υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την υπαγωγή, με ανώτατο ποσό το 2,5% του προστίμου.

Στις ανωτέρω δαπάνες συμψηφισμού δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Ο υπολογισμός των δαπανών μείωσης πραγματοποιείται κατά το τιμολόγιο της οικ.6772/Β9β/2011 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (ΦΕΚ.3201/Β΄).

Κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας

Οι Κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους θα εκπονείται η μελέτη στατικής επάρκειας είναι:

 1. είτε ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
 2. είτε οι κανονισμοί που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτηρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του (ΕΚΩΣ, ΕΑΚ κλπ.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Με τη χρήση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. έχουμε περισσότερες πιθανότητες να έχουμε στατική επάρκεια, αλλά ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. εφαρμόζεται στο σύνολό του μόνο σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., με την τελευταία αναθεώρησή του (ΦΕΚ 2984/30-08-2017), δίνει τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις χρήσης ερήμην (μετρήσεων) τιμών των αντοχών των δομικών υλικών σκυροδέματος, χάλυβα οπλισμού και τοιχοπληρώσεων, σύμφωνα με το παράρτημα 3.1 δ. Κατά συνέπεια η απαίτηση σε καταστροφικούς και μη ελέγχους δεν είναι (υπό προϋποθέσεις) αναγκαία.

Archives
Share

Αυθαίρετα: τροπολογία με την πολυαναμενόμενη παράταση προθεσμιών του N.4178/13

Με τη νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.», ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του ν.4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα[…..]

Share

Αυθαίρετα: ποια γλυτώνουν, ποια κατεδαφίζονται, τι γίνεται με τα δασικά

Με επιπλέον πρόστιμα, κατεδαφίσεις, μπλόκο στις μεταβιβάσεις αλλά και μπλέξιμο με την ελληνική γραφειοκρατία, κινδυνεύουν όσοι δεν «τακτοποιήσουν» μέσα στους επόμενους μήνες αυθαίρετα κτίσματα. Επιπλέον, βαθύτερα θα βάλουν το χέρι στην τσέπη όσοι τα «νομιμοποίησαν» και θα αναγκαστούν να τα μεταβιβάσουν με συμβολαιογραφική πράξη[…..]

Share

Έξι projects που υπόσχονται να «απογειώσουν» την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Τo mega project του Ελληνικού, η μαρίνα Αλίμου, οι νέες υποδομές στο Παλαιό Φάληρο, η ανάπλαση του Μικρολίμανου στον Πειραιά, τα Αστέρια Γλυφάδας και φυσικά το πιο «άμεσο» project, ο Αστέρας Βουλιαγμένης που επιστρέφει από το Μάρτιο του 2019, υπόσχονται να «απογειώσουν» μέσα στα[…..]

Share

Το ΤΕΕ στην 5η Athens International Tourism Expo με προτάσεις «έξυπνων» δωματίων

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός του για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα των τομέων που έχουν αντίκτυπο στο επάγγελμα και το μέγεθος εργασιών των Μηχανικών, και έχοντας υπόψη την ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού του ξενοδοχειακού δυναμικού της Χώρας, έθεσε υπό την[…..]

Share

Τακτοποίηση και όχι νομιμοποίηση για τα δασικά αυθαίρετα

Τη λύση του «δασικού ισοζυγίου» υιοθετεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκειμένου να επιλύσει τον γόρδιο δεσμό των οικισμών αυθαιρέτων, των λεγόμενων οικιστικών πυκνώσεων. Το μοντέλο βασίζεται στο πρότυπο του «περιβαλλοντικού ισοζυγίου», το οποίο είχε περιληφθεί στους τελευταίους νόμους τακτοποίησης αστικών αυθαιρέτων και[…..]

Share

Ελληνικό ξενοδοχείο υποψήφιο ως Leading New Resort στον κόσμο

Παγκόσμια διάκριση διεκδικεί το ελληνικό ξενοδοχείο Lesante Blu Exclusive Beach Resort, μέλος των Leading Hotels of the World, στο νησί της Ζακύνθου, μετά την φετινή του διάκριση στα World Travel Awards ως το Leading New Resort της Ευρώπης, καθιερώνοντας την δυναμική του στον παγκόσμιο[…..]

Share

«Αποικίες» Τούρκων και Κινέζων στην Ελλάδα – «Ανάσταση» στα ακίνητα από τη «χρυσή βίζα»

Την ώρα που τα αδιάθετα ακίνητα αυξάνονται και οι Έλληνες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια και τη φορολογία μιας κατοικίας, οι Κινέζοι έρχονται να δώσουν «ανάσα» στον κλάδο της οικοδομής με περισσότερους από 12.000 ξένους επενδυτές να αγοράζουν σπίτια στην Αττική τα τελευταία χρόνια.[…..]

Share

Το Κλίβελαντ δεσμεύεται για 100% ανανεώσιμη ενέργεια

Το Κλίβελαντ έγινε η τελευταία πόλη των ΗΠΑ που δεσμεύεται για 100% ανανεώσιμη ενέργεια, όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο της πόλης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τη δέκατη ετήσια Σύνοδο Κορυφής για τη Βιωσιμότητα του Κλίβελαντ. Στο πλαίσιο του σχεδίου της πόλης για[…..]