d & c Νέα

You Are Here:
Νόμος 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών και στατική επάρκεια

Νόμος 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών και στατική επάρκεια

Posted on

Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας.
Αυτό ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία «Υ», δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.

Περιπτώσεις που Απαλλάσσονται

Οι παρακάτω περιπτώσεις απαλλάσσονται της μελέτης στατικής επάρκειας και απαιτείται μόνο Τεχνική Έκθεση μηχανικού:

 • Τα αυθαίρετα κατηγορίας 1 ή 2 ή 3 του άρθρου 96 του Ν.4495/17.
 • Τα αυθαίρετα κατηγορίας 4 ή 5, σπουδαιότητας Σ1, σύμφωνα με τον ΕΑΚ-2000, δηλαδή απαλλάσσονται αγροτικά οικήματα, υπόστεγα, στάβλοι, κ.λπ..
 • “Κλειστοί” ημιυπαίθριοι χώροι.
 • Διαμερισματώσεις και αλλαγές εσωτερικής διαρρύθμισης χώρου, με προϋπόθεση: Gμ ≤ 1,10*Gπ [όπου Gμ: μόνιμο φορτίο μετά τις αυθαίρετες αλλαγές και Gπ: μόνιμο φορτίο προ των αυθαίρετων αλλαγών].
 • Πατάρια ισογείου, με προϋπόθεση να είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτηρίου και να μη συνδέονται με φέροντα στοιχεία του κτηρίου, όπως υποστυλώματα και δοκοί.
 • Πατάρια υπερκείμενων του ισογείου ορόφων, με προϋπόθεση: Gπ ≤ 1,15*Gυ [όπου Gπ: συνολικό ίδιο βάρος παταριού και Gυ: μόνιμο φορτίο υποκείμενης πλάκας]. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται η σύνδεση με τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου, για τα οποία θα προβλέπεται πιθανή ενίσχυση για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες.
 • Πρόβολοι (εξώστες), με τις εξής προϋποθέσεις: α) Eμ ≤ 1,30*Eπ και β) Πμ ≤ 1,25*Ππ [όπου Εμπ: εμβαδόν εξώστη μετά/προ των αλλαγών, Πμπ: πλάτος εξώστη μετά/προ των αλλαγών].
 • Κατασκευές στο δώμα, με προϋπόθεση Eα ≤ 0,20*Eδ [όπου Εμ: εμβαδόν αυθαίρετων κατασκευών στο δώμα, Εδ: εμβαδόν δώματος].
 • Υπόγειοι χώροι, με τις εξής προϋποθέσεις: α) Eυ ≤ Eι [όπου Ευ: εμβαδόν υπόγειου, Ει: εμβαδόν ισόγειου] και β) ΠΤ ≥ 0,75*Π [όπου ΠΤ: περιμετρικοί τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία, Π: η περίμετρος του υπογείου].
 • Αλλαγή χρήσης, με τις εξής προϋποθέσεις: α) δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας (Σ) και β) Qμ ≤ 1,30*Gπ [όπου Qμ: πρόσθετο συνολικό (μόνιμα+κινητά) φορτίο μετά την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και Gπ: μόνιμο φορτίο προ της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης].
 • μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο, με την προϋπόθεση: ΠΤ ≥ 0,75*Π [όπου ΠΤ: περιμετρικοί τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία, Π: η περίμετρος της πιλοτής].
 • υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν, με την προϋπόθεση: ΠΤ ≥ 0,75*Π [όπου ΠΤ: περιμετρικοί τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία, Π: η περίμετρος του υπογείου].
 • σοφίτες, με την προϋπόθεση: Vμ ≤ 1,20*Vπ [όπου Vμ: σεισμική τέμνουσα μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτηρίου, Vπ: σεισμική τέμνουσα κτηρίου προ των αυθαίρετων κατασκευών]. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται η επάρκεια των φέροντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η η σύνδεση με τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.

Πότε υποβάλλεται η μελέτη στατικής επάρκειας

1) Για αυθαιρεσίες που δηλώνονται για πρώτη φορά στον Ν.4495/17, από την ημερομηνία υπαγωγής εντός:

 • 5 ετών για τα κτήρια σπουδαιότητας Σ2 π.χ. κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές αποθήκες κ.λπ..
 • 3 ετών για τα κτήρια σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 π.χ. εκπαιδευτήρια, κτήρια δημόσιων συναθροίσεων, νοσοκομεία κ.λπ.

2) Για αυθαιρεσίες που έχουν ήδη υπαχθεί στον Ν.4178/13:

 • κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53 και επόμενα του Ν.4495/17

Οφέλη εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας

1) Χρόνος υποβολής μελέτης στατικής επάρκειαςΈκπτωση 10% στο πρόστιμο αν υποβληθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

2) Εργασίες στατικής ενίσχυσης: Αν από τη μελέτη στατικής επάρκειας προκύπτει ανεπάρκεια και απαίτηση στατικής ενίσχυσης, τότε, σε περίπτωση που οι εργασίες ενίσχυσης ολοκληρωθούν σύμφωνα με τη μελέτη, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών αυτών και μέχρι:

 • 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3 (α=0,36)
 • 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2 (α=0,24)
 • 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1 (α=0,16)

Σημείωση A: Η μείωση αυτή δεν ισχύει για κτήρια των οποίων οι ιδιοκτήτες έλαβαν γι αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα για την επισκευή / αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους ή αποκατάστασης ζημιών σε κτήρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση).

Σημείωση Β: Οι δαπάνες που εντάσσονται είναι οι ακόλουθες:

 • αγοράς υλικών και εξοπλισμού
 • πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης / αποκομιδής, τοποθέτησης/εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κ.λπ.
 • αποζημίωσης των Ελεγκτών Δόμησης
 • αμοιβές μελετών στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης, όταν αυτές δεν αναφέρονται στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4495/17 υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την υπαγωγή, με ανώτατο ποσό το 2,5% του προστίμου.

Στις ανωτέρω δαπάνες συμψηφισμού δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Ο υπολογισμός των δαπανών μείωσης πραγματοποιείται κατά το τιμολόγιο της οικ.6772/Β9β/2011 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (ΦΕΚ.3201/Β΄).

Κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας

Οι Κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους θα εκπονείται η μελέτη στατικής επάρκειας είναι:

 1. είτε ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
 2. είτε οι κανονισμοί που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτηρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του (ΕΚΩΣ, ΕΑΚ κλπ.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Με τη χρήση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. έχουμε περισσότερες πιθανότητες να έχουμε στατική επάρκεια, αλλά ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. εφαρμόζεται στο σύνολό του μόνο σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., με την τελευταία αναθεώρησή του (ΦΕΚ 2984/30-08-2017), δίνει τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις χρήσης ερήμην (μετρήσεων) τιμών των αντοχών των δομικών υλικών σκυροδέματος, χάλυβα οπλισμού και τοιχοπληρώσεων, σύμφωνα με το παράρτημα 3.1 δ. Κατά συνέπεια η απαίτηση σε καταστροφικούς και μη ελέγχους δεν είναι (υπό προϋποθέσεις) αναγκαία.

Archives
Share

Σε εφαρμογή μπαίνουν e-άδειες οικοδόμησης • τα βασικά σημεία της απόφασης

Στην τελική ευθεία για την υπογραφή της έχει εισέλθει η υπουργική απόφαση (ΥΑ) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ελέγχου και έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΥΑ, τα βασικά σημεία της οποίας παρουσιάζει σήμερα η «Ναυτεμπορική» (και να σημειώσουμε[…..]

Share

«Παράθυρο» για μεταβιβάσεις αυθαιρέτων • ποιες περιπτώσεις αφορά

«Παράθυρο» που επιτρέπει τη μεταβίβαση αυθαιρέτων ανοίγει με τροπολογία το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σήμερα η νομοθεσία απαγορεύει οποιαδήποτε μεταβίβαση ή αγοραπωλησία ακινήτου, στο οποίο υπάρχει παράνομη κατασκευή ή έχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Πλέον, της συγκεκριμένης διάταξης θα εξαιρούνται ορισμένα ακίνητα με οικοδομική[…..]

Share

Νέες δράσεις ΕΣΠΑ 335 εκατ. ευρώ

Σε νέες δράσεις ΕΣΠΑ ύψους 335 εκατ. ευρώ προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε μια προσπάθεια ψηφιακής αναβάθμισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυση υποδομών νοσοκομείων, αλλά και στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Η πρώτη ύψους 50 εκατ. ονομάζεται «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» και αφορά στην ενίσχυση και[…..]

Share

Κατατέθηκε επιτέλους η τροπολογία με την παράταση της έκπτωσης στα αυθαίρετα

Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2018, θα παραταθεί η έκπτωση του 20% του πρώτου εξαμήνου για τα αυθαίρετα, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες[…..]

Share

Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη οδηγία ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ολοκληρώνοντας έτσι το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Η οδηγία βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ενθαρρύνει την ανακαίνισή τους. Η απαλλαγή του υπάρχοντος, άκρως μη αποδοτικού κτιριακού αποθέματος της[…..]

Share

Νέα εγκύκλιος: Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης

Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο με τίτλο “Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης”. Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα ακόλουθα: ΘΕΜΑ: Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης. Σε συνέχεια ερωτημάτων προς τις Υπηρεσίες μας που αφορούν στη διαδικασία έγκρισης των Πολεοδομικών Μελετών[…..]

Share

15 νησιά του Αιγαίου στα χνάρια της Τήλου

Νέα δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου TILOS και δημοσιεύεται σήμερα, δείχνει πως οι κάτοικοι 15 νησιών του Αιγαίου επιθυμούν στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με βασικό στόχο να καταστούν ενεργειακά αυτόνομα. Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση εξέτασε[…..]

Share

Καταφθάνουν οι ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες – άλμα στις δηλώσεις αυθαιρέτων

Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται από το προσεχές φθινόπωρο οι οικοδομικές άδειες καθώς εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί η σχετική απόφαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη. Παράλληλα σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο ανέρχονται τα αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί προς τακτοποίηση με το σύνολο[…..]