Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας 2014

  • Home
  • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας 2014
You Are Here:

design & construction – Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020

Το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων προδημοσίευσε το Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2014», στα πλαίσια του Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας, η ανάπτυξη νέων βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους και η ενίσχυση -αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση και ανήκουν στους τομείς της αγροδιατροφής, υγείας – φαρμάκων, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης και ενέργειας. Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί από μια επιχείρηση ή από κοινού ως σύμπραξη, από δυο ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται επί συμβάσει (υπεργολαβία) από φορείς όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσια ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας και εξειδικευμένες επιχειρήσεις με εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ     

  • ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βελτίωση ανταγωνιστικής θέσης αγροτικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές, των μοναδικών χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής με έμφαση στην ποιότητα, ανάπτυξη μεθόδων & τεχνολογιών για τον έλεγχο αυθεντικότητας (authentication) προϊόντων και ταυτοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης εγχώριων αγροτικών προϊόντων με σύγχρονες τεχνικές.

  • ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ανάπτυξη νέων διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών τεχνολογιών, όπως νέων μορφών χορήγησης φαρμάκων, συνδυασμοί τρόπου χορήγησης φαρμάκων, ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων θεραπευτικών στόχων και βιοδεικτών (προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών), ανάπτυξη νέων φαρμάκων, εστιασμένες δραστηριότητες έρευνας στα πρώτα στάδια παραγωγής (ανάπτυξη μικρών μορίων, φυσικών προϊόντων, αντισωμάτων, χημειοπληροφορική, in vitro δοκιμές, προκλινικές δοκιμές), καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, ιατρικών, διαγνωστικών, απεικονιστικών υπηρεσιών και βιοπληροφορικής, ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τηλεϊατρικής και εξειδικευμένων και ενίσχυση ιατρικού τουρισμού και διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων βασισμένων στην εγχώρια χλωρίδα (αιθέρια έλαια & βότανα).

  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαχείριση Ελαστικών. Παραγωγή νέων ελαστικών, ανάκτηση χημικών ουσιών για τη σύνθεση νέων ελαστικών, αύξηση ποσοστού μηχανικής επεξεργασίας, τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας ελαστικών (πυρόλυση και αεριοποίηση), ανάπτυξη νέων μεθόδων μηχανικού διαχωρισμού υλικών.
Στερεά Αστικά Απορρίμματα. Ανάπτυξη μονάδων βιοσταθεροποίησης (βιοξήρανσης, κομποστοποίησης) και αναερόβιας χώνευσης, προώθηση επιδεικτικών μονάδων με δυνατότητα επέκτασης,  επέμβαση σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας.
Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων. Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων, βιομηχανική συμβίωση και ανάκτηση υλικών, ανάκτηση ενέργειας (εναλλακτικά καύσιμα), επεξεργασία υπολειμμάτων τεμαχισμού (shredding) και μετάλλων από βιομηχανικά απόβλητα μεταλλουργικών δραστηριοτήτων, κρίσιμων μετάλλων από αντίστοιχα ρεύματα αποβλήτων, διαχείριση επικίνδυνων, τοξικών αποβλήτων βιομηχανικά και οικιακά).
Διαχείριση υγρών αποβλήτων. Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, ανάπτυξη ώριμων τεχνολογιών παραγωγής καθαρού νερού για τη γεωργία, αξιοποίηση υγρών αποβλήτων προς παραγωγή βιοκαυσίμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω μικροβιακών διεργασιών, προεπεξεργασία και αξιοποίηση λυματολάσπης, αστικής και βιομηχανικής προελεύσεως.
Διαχείριση αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων. Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας, με ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων για παραγωγή νέων προϊόντων, διαχείριση αποβλήτων από ελαιουργεία – παραγωγή αντιοξειδωτικών και λοιπών ενώσεων.
Αποκατάσταση εδαφών και υπόγειων υδάτων.  Ανάπτυξη καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών απορρύπανσης εδαφών και υπογείων υδάτων, πιλοτικά σε υποβαθμισμένες περιοχές.

  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια. Έρευνα και ανάπτυξη παραγωγής νέων ή βελτιωμένων δομικών υλικών και συστημάτων κατασκευής κτηριακού τομέα και για αστικές αναπλάσεις, ενσωμάτωση βιοκλιματικών στοιχείων, τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, τεχνολογιών συμπαραγωγής και τεχνολογιών ΑΠΕ σε υπάρχοντα και νέα κτήρια, βελτίωση απόδοσης και μείωση κόστους συμβατικών συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, συστημάτων ηλιακού κλιματισμού και υβριδικών συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, νέων πρακτικών υπολογιστικών εργαλείων για την εκτίμηση ενεργειακής αποδοτικότητας κτηρίων.

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας στο βιομηχανικό και γεωργικό τομέα. Έρευνα και ανάπτυξη εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, εκμετάλλευση απόβλητης θερμότητας και συμπαραγωγή ή τριπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας, ψύξης, παραγωγή θερμότητας στον βιομηχανικό και αγροτικό τομέα από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης χαμηλής εντροπίας γεωθερμία, μείωση ενεργειακής έντασης και ανάπτυξη βελτιστοποιημένων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για συστήματα ηλιακής ενέργειας. Εύκαμπτα, οργανικά, φωτοβολταϊκά, συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά, συνδυασμό Φ/Β συστημάτων και θερμικά ηλιακά συστήματα σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες, διαχωρισμός σε μικρής και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις με έμφαση στον νησιωτικό τομέα, συγκεντρωτικά θερμικά συστήματα (CSP, parabolic, Fresnel, Dishes, PowerTowers), νέα βελτιωμένα υλικά ΑΠΕ (επιφάνειες υψηλού συντελεστή απορρόφησης, φασματικά επιλεκτικές οπτικές ιδιότητες στην ηλιακή ακτινοβολία, ρευστά μεταφοράς θερμότητας βελτιωμένων θερμοφυσικών ιδιοτήτων).

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Συνδυασμός συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με ηλιακά συστήματα, βελτίωση χαρακτηριστικών συσσωρευτών ενέργειας και ηλεκτροχημικής αποθήκευσης, τεχνικές αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ σε άλλες μορφές.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                
Ο ελάχιστος αριθμός των συμμετεχόντων φορέων, η διάρκεια υλοποίησης των έργων και τα όρια των επιλέξιμων προϋπολογισμών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μια ή δυο επιχειρήσεις 12 – 24 μήνες Έως 400.000 Ευρώ
Τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις 12 – 24 μήνες Έως 800.000 Ευρώ

Τα ποσοστά ενισχύσεων έχουν ως εξής:

Κατηγορία Έρευνας Μικρές Μεσαίες Μεγάλες
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Μια (1) επιχείρηση ή συνεργασία δυο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων 70% 60% 50%
Συνεργασία μεταξύ τριών (3) επιχειρήσεων, όπου καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το 70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου και υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μια ΜμΕ. 80% 75% 65%
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μια (1) επιχείρηση ή συνεργασία δυο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων 45% 35% 25%
Συνεργασία μεταξύ τριών (3) επιχειρήσεων, όπου καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το 70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου και υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μια ΜμΕ. 60% 50% 40%

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αφορούν σε δαπάνες προσωπικού υφιστάμενου και νέου, όπως έμπειροι ερευνητές, απλοί ερευνητές και προσωπικό υποστήριξης (τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό), οργάνων και εξοπλισμού, αγοράς τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, ερευνών επί συμβάσει, συμπληρωματικές δαπάνες μετακινήσεων, δράσεων δημοσιότητας, προβολής του έργου και διάχυσης αποτελεσμάτων σε εσωτερικό και εξωτερικό και δαπάνες δικτύωσης, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων, καθώς και κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες που δεν αφορούν το προτεινόμενο έργο, καθώς και ο Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Share

Σε εφαρμογή μπαίνουν e-άδειες οικοδόμησης • τα βασικά σημεία της απόφασης

Στην τελική ευθεία για την υπογραφή της έχει εισέλθει η υπουργική απόφαση (ΥΑ) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ελέγχου και έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΥΑ, τα βασικά σημεία της οποίας παρουσιάζει σήμερα η «Ναυτεμπορική» (και να σημειώσουμε[…..]

Share

«Παράθυρο» για μεταβιβάσεις αυθαιρέτων • ποιες περιπτώσεις αφορά

«Παράθυρο» που επιτρέπει τη μεταβίβαση αυθαιρέτων ανοίγει με τροπολογία το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σήμερα η νομοθεσία απαγορεύει οποιαδήποτε μεταβίβαση ή αγοραπωλησία ακινήτου, στο οποίο υπάρχει παράνομη κατασκευή ή έχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Πλέον, της συγκεκριμένης διάταξης θα εξαιρούνται ορισμένα ακίνητα με οικοδομική[…..]

Share

Νέες δράσεις ΕΣΠΑ 335 εκατ. ευρώ

Σε νέες δράσεις ΕΣΠΑ ύψους 335 εκατ. ευρώ προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε μια προσπάθεια ψηφιακής αναβάθμισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυση υποδομών νοσοκομείων, αλλά και στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Η πρώτη ύψους 50 εκατ. ονομάζεται «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» και αφορά στην ενίσχυση και[…..]

Share

Κατατέθηκε επιτέλους η τροπολογία με την παράταση της έκπτωσης στα αυθαίρετα

Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2018, θα παραταθεί η έκπτωση του 20% του πρώτου εξαμήνου για τα αυθαίρετα, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες[…..]

Share

Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη οδηγία ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ολοκληρώνοντας έτσι το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Η οδηγία βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ενθαρρύνει την ανακαίνισή τους. Η απαλλαγή του υπάρχοντος, άκρως μη αποδοτικού κτιριακού αποθέματος της[…..]

Share

Νέα εγκύκλιος: Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης

Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο με τίτλο “Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης”. Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα ακόλουθα: ΘΕΜΑ: Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης. Σε συνέχεια ερωτημάτων προς τις Υπηρεσίες μας που αφορούν στη διαδικασία έγκρισης των Πολεοδομικών Μελετών[…..]

Share

15 νησιά του Αιγαίου στα χνάρια της Τήλου

Νέα δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου TILOS και δημοσιεύεται σήμερα, δείχνει πως οι κάτοικοι 15 νησιών του Αιγαίου επιθυμούν στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με βασικό στόχο να καταστούν ενεργειακά αυτόνομα. Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση εξέτασε[…..]

Share

Καταφθάνουν οι ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες – άλμα στις δηλώσεις αυθαιρέτων

Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται από το προσεχές φθινόπωρο οι οικοδομικές άδειες καθώς εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί η σχετική απόφαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη. Παράλληλα σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο ανέρχονται τα αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί προς τακτοποίηση με το σύνολο[…..]