Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας 2014

  • Home
  • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας 2014
You Are Here:

design & construction – Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020

Το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων προδημοσίευσε το Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2014», στα πλαίσια του Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας, η ανάπτυξη νέων βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους και η ενίσχυση -αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση και ανήκουν στους τομείς της αγροδιατροφής, υγείας – φαρμάκων, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης και ενέργειας. Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί από μια επιχείρηση ή από κοινού ως σύμπραξη, από δυο ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται επί συμβάσει (υπεργολαβία) από φορείς όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσια ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας και εξειδικευμένες επιχειρήσεις με εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ     

  • ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βελτίωση ανταγωνιστικής θέσης αγροτικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές, των μοναδικών χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής με έμφαση στην ποιότητα, ανάπτυξη μεθόδων & τεχνολογιών για τον έλεγχο αυθεντικότητας (authentication) προϊόντων και ταυτοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης εγχώριων αγροτικών προϊόντων με σύγχρονες τεχνικές.

  • ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ανάπτυξη νέων διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών τεχνολογιών, όπως νέων μορφών χορήγησης φαρμάκων, συνδυασμοί τρόπου χορήγησης φαρμάκων, ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων θεραπευτικών στόχων και βιοδεικτών (προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών), ανάπτυξη νέων φαρμάκων, εστιασμένες δραστηριότητες έρευνας στα πρώτα στάδια παραγωγής (ανάπτυξη μικρών μορίων, φυσικών προϊόντων, αντισωμάτων, χημειοπληροφορική, in vitro δοκιμές, προκλινικές δοκιμές), καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, ιατρικών, διαγνωστικών, απεικονιστικών υπηρεσιών και βιοπληροφορικής, ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τηλεϊατρικής και εξειδικευμένων και ενίσχυση ιατρικού τουρισμού και διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων βασισμένων στην εγχώρια χλωρίδα (αιθέρια έλαια & βότανα).

  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαχείριση Ελαστικών. Παραγωγή νέων ελαστικών, ανάκτηση χημικών ουσιών για τη σύνθεση νέων ελαστικών, αύξηση ποσοστού μηχανικής επεξεργασίας, τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας ελαστικών (πυρόλυση και αεριοποίηση), ανάπτυξη νέων μεθόδων μηχανικού διαχωρισμού υλικών.
Στερεά Αστικά Απορρίμματα. Ανάπτυξη μονάδων βιοσταθεροποίησης (βιοξήρανσης, κομποστοποίησης) και αναερόβιας χώνευσης, προώθηση επιδεικτικών μονάδων με δυνατότητα επέκτασης,  επέμβαση σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας.
Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων. Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων, βιομηχανική συμβίωση και ανάκτηση υλικών, ανάκτηση ενέργειας (εναλλακτικά καύσιμα), επεξεργασία υπολειμμάτων τεμαχισμού (shredding) και μετάλλων από βιομηχανικά απόβλητα μεταλλουργικών δραστηριοτήτων, κρίσιμων μετάλλων από αντίστοιχα ρεύματα αποβλήτων, διαχείριση επικίνδυνων, τοξικών αποβλήτων βιομηχανικά και οικιακά).
Διαχείριση υγρών αποβλήτων. Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, ανάπτυξη ώριμων τεχνολογιών παραγωγής καθαρού νερού για τη γεωργία, αξιοποίηση υγρών αποβλήτων προς παραγωγή βιοκαυσίμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω μικροβιακών διεργασιών, προεπεξεργασία και αξιοποίηση λυματολάσπης, αστικής και βιομηχανικής προελεύσεως.
Διαχείριση αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων. Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας, με ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων για παραγωγή νέων προϊόντων, διαχείριση αποβλήτων από ελαιουργεία – παραγωγή αντιοξειδωτικών και λοιπών ενώσεων.
Αποκατάσταση εδαφών και υπόγειων υδάτων.  Ανάπτυξη καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών απορρύπανσης εδαφών και υπογείων υδάτων, πιλοτικά σε υποβαθμισμένες περιοχές.

  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια. Έρευνα και ανάπτυξη παραγωγής νέων ή βελτιωμένων δομικών υλικών και συστημάτων κατασκευής κτηριακού τομέα και για αστικές αναπλάσεις, ενσωμάτωση βιοκλιματικών στοιχείων, τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, τεχνολογιών συμπαραγωγής και τεχνολογιών ΑΠΕ σε υπάρχοντα και νέα κτήρια, βελτίωση απόδοσης και μείωση κόστους συμβατικών συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, συστημάτων ηλιακού κλιματισμού και υβριδικών συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, νέων πρακτικών υπολογιστικών εργαλείων για την εκτίμηση ενεργειακής αποδοτικότητας κτηρίων.

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας στο βιομηχανικό και γεωργικό τομέα. Έρευνα και ανάπτυξη εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, εκμετάλλευση απόβλητης θερμότητας και συμπαραγωγή ή τριπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας, ψύξης, παραγωγή θερμότητας στον βιομηχανικό και αγροτικό τομέα από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης χαμηλής εντροπίας γεωθερμία, μείωση ενεργειακής έντασης και ανάπτυξη βελτιστοποιημένων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για συστήματα ηλιακής ενέργειας. Εύκαμπτα, οργανικά, φωτοβολταϊκά, συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά, συνδυασμό Φ/Β συστημάτων και θερμικά ηλιακά συστήματα σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες, διαχωρισμός σε μικρής και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις με έμφαση στον νησιωτικό τομέα, συγκεντρωτικά θερμικά συστήματα (CSP, parabolic, Fresnel, Dishes, PowerTowers), νέα βελτιωμένα υλικά ΑΠΕ (επιφάνειες υψηλού συντελεστή απορρόφησης, φασματικά επιλεκτικές οπτικές ιδιότητες στην ηλιακή ακτινοβολία, ρευστά μεταφοράς θερμότητας βελτιωμένων θερμοφυσικών ιδιοτήτων).

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Συνδυασμός συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με ηλιακά συστήματα, βελτίωση χαρακτηριστικών συσσωρευτών ενέργειας και ηλεκτροχημικής αποθήκευσης, τεχνικές αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ σε άλλες μορφές.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                
Ο ελάχιστος αριθμός των συμμετεχόντων φορέων, η διάρκεια υλοποίησης των έργων και τα όρια των επιλέξιμων προϋπολογισμών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μια ή δυο επιχειρήσεις 12 – 24 μήνες Έως 400.000 Ευρώ
Τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις 12 – 24 μήνες Έως 800.000 Ευρώ

Τα ποσοστά ενισχύσεων έχουν ως εξής:

Κατηγορία Έρευνας Μικρές Μεσαίες Μεγάλες
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Μια (1) επιχείρηση ή συνεργασία δυο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων 70% 60% 50%
Συνεργασία μεταξύ τριών (3) επιχειρήσεων, όπου καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το 70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου και υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μια ΜμΕ. 80% 75% 65%
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μια (1) επιχείρηση ή συνεργασία δυο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων 45% 35% 25%
Συνεργασία μεταξύ τριών (3) επιχειρήσεων, όπου καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το 70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου και υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μια ΜμΕ. 60% 50% 40%

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αφορούν σε δαπάνες προσωπικού υφιστάμενου και νέου, όπως έμπειροι ερευνητές, απλοί ερευνητές και προσωπικό υποστήριξης (τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό), οργάνων και εξοπλισμού, αγοράς τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, ερευνών επί συμβάσει, συμπληρωματικές δαπάνες μετακινήσεων, δράσεων δημοσιότητας, προβολής του έργου και διάχυσης αποτελεσμάτων σε εσωτερικό και εξωτερικό και δαπάνες δικτύωσης, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων, καθώς και κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες που δεν αφορούν το προτεινόμενο έργο, καθώς και ο Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Share

Νόμος 4495/2017 περί αυθαίρετων κατασκευών και στατική επάρκεια

Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας. Αυτό ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία «Υ», δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας[…..]

Share

Νέα γνωμοδότηση για τις αυθαίρετες κατασκευές & αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού Εκκρεμεί αποδοχή Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται να υπαχθούν, κατά κανόνα, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 (και[…..]

Share

Σ. Φάμελλος: Μέχρι τον Μάρτιο του 2018 θα έχουν εγκριθεί τα σχέδια διαχείρισης πλημμύρας

“Ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός μοχλός πίεσης για την προσήλωση στη συνθήκη των Παρισίων”, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος. Ενημερώνοντας την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος για τα αποτελέσματα της 23ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή (COP[…..]

Share

Στο Ευρωδικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα για τα αιολικά πάρκα σε περιοχές NATURA

«Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα» επισημαίνει ο αρμόδιος Επίτροπος Vella απαντώντας σε Γραπτή[…..]

Share

Αναμένονται μειώσεις στα τιμολόγια για τους καταναλωτές φυσικού αερίου

Σε μείωση των τιμολογίων χρήσης των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου θα προχωρήσει από 1ης Μαΐου 2017 ο ΔΕΣΦΑ, όφελος που αναμένεται να μετακυλισθεί και στα τελικά τιμολόγια για επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές. Όπως ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σωτήρης Νίκας,[…..]

Share

Σύνδεσμος ΣΤΕΓΗ: Το χρονικό της εκδίκασης για τη μονομερή αλλαγή των συμβάσεων των φωτοβολταϊκών στέγης

Εκδικάστηκε την Παρασκευή 24/11 η αγωγή του Συνδέσμου ΣΤΕΓΗ κατά της ΔΕΗ Α.Ε. σε ότι αφορά την μονομερή αλλαγή των των φωτοβολταϊκών στέγης. Το χρονικό της εκδίκασης αναλύει ο σύνδεσμος, με το ακόλουθο δελτίο τύπου: “Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου ”ΣΤΕΓΗ” Κύριος Δράμαλης Μάριος με[…..]

Χάραξη αιγιαλού έως τον Ιούνιο

Τη χάραξη της γραμμής του αιγιαλού, σύμφωνα με την ερευνητική εργασία που είχε γίνει προ δεκαετίας από την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ), πρόκειται να ολοκληρώσει έως τον Ιούνιο του 2018 το υπουργείο Οικονομικών. Η πίεση για την ολοκλήρωση του έργου είναι μεγάλη,[…..]

Σε εκκρεμότητα ακόμα η εκκίνηση του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Διευκρινίσεις σχετικά με την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ωρίμανση του πολυαναμενόμενου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», δίνει το ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, με ανακοίνωσή του, με την οποία, μάλιστα, εφιστά την προσοχή στην κοινωνία και τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τα[…..]