d & c Νέα

  • Home
  • Τεχνικά Νέα
  • ΤΕΕ: Ελλείψεις στις Μ.Π.Ε. μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από έλαια
You Are Here:
ΤΕΕ: Ελλείψεις στις Μ.Π.Ε. μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από έλαια

ΤΕΕ: Ελλείψεις στις Μ.Π.Ε. μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από έλαια

Posted on

Δύο εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών και βιομάζας συνολικής ισχύος η κάθε μία 840 kW. στη ΒΙΠΕ Βόλου. Τις επιφυλάξεις της εκφράζει με γνωμοδότησή της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ επισημαίνοντας ελλείψεις στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έρχονται για γνωμοδότηση στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. Οι επιφυλάξεις αφορούν κυρίως το γεγονός ότι ως καύσιμο (και όχι σίγουρο) αναφέρεται το φοινικέλαιο (από τη μία εταιρεία) που θα εισάγεται και τα θέματα ασφάλειας της εγκατάστασης.

Το πρώτο έργο αφορά τον «Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών ισχύος 840 kwe», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ROUPOL ECO IKE» που προτείνεται να εγκατασταθεί στο οικοδομικό τετράγωνο 15Α, συνολικής έκτασης 2.025 τ.μ., της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, ενώ το δεύτερο αφορά τον «Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών ισχύος 840 kWe», φερόμενης ιδιοκτησίας της «POLIROUS IKE» που προτείνεται να εγκατασταθεί στο οικοδομικό τετράγωνο 13Α, συνολικής έκτασης 1.978,90 τ.μ., του ΒΙΟΠΑ της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου
Η ΜΠΕ καθώς και όλα τα υποβληθέντα συνοδευτικά έγγραφα των προαναφερόμενων έργων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr (Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Διαβουλεύσεις – ΜΠΕ) και διατίθενται προς δημόσια διαβούλευση με άμεση χρονική ισχύ.
Φορέας υλοποίησης του πρώτου έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Θ. ΡΟΥΣΣΟΣ – Α. ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «ROUPOL ECO IKE» και του δεύτερου η εταιρεία με την επωνυμία «POLIROUS IKE».
Σύμφωνα με τις μελέτες, τα έργα αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 840 kwe το καθένα, από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά). Η βιομάζα δύναται να προέρχεται από τη συλλογή-προμήθεια μη βρώσιμων φυτικών ελαίων (σογιέλαιο, ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο κ.ά.) καθώς και χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων ενώ η συγκεκριμένη μονάδα έχει ως βασική επιλογή χρήσης πρώτης ύλης το καθαρό κραμβέλαιο.
Σε ετήσια βάση η μονάδα απαιτεί περίπου 1.250 τόνους πρώτης ύλης και θα λειτουργεί περίπου 8.000 hr/yr με πλήρη αυτοματοποίηση των λειτουργιών της.
Η καύση θα πραγματοποιείται με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης και θα ακολουθεί η αποκλειστική πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. με εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα περίπου 6.720.000 kwh και με διάρκεια σύμβασης 20 ετών.
Η σύνταξη της ΜΠΕ έγινε με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των νομοθετημάτων που σχετίζονται με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (όπως ο Ν. 3468/2006, η ΥΑ οικ.175700/14.04.2016 κ.α., σελ. 5-7 της ΜΠΕ).
Η εν λόγω δραστηριότητα θα είναι χαμηλής όχλησης, καθώς είναι μεγέθους — 0,5 MW και — 5 MW (σταθμοί ισχύος — 0,5 MW και — 5 MW χαρακτηρίζονται ως χαμηλής όχλησης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15.
Με βάση τη μελέτη, κατά το στάδιο κατασκευής καθώς και κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται χρήση ούτε φυσικών πόρων (νερού) ούτε ενέργειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Η κατασκευή του έργου γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένα μεταλλικά δομικά στοιχεία (εμπορευματοκιβώτια-container) ελαχιστοποιώντας τα δομικά έργα. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετιζόμενες με το έργο είναι η εκπομπή καυσαερίων και ο θόρυβος. Και οι δύο αυτοί παράγοντες δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις, καθώς ο θόρυβος αντιμετωπίζεται με ηχομόνωση του container, ενώ η εκπομπή καυσαερίων ποσοτικά θεωρείται μικρή και είναι εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επίσης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα υπάρχουν δεν κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές λόγω και της αρκετά μεγάλης απόστασης από τους οικισμούς, της επικράτησης στην περιοχή ανέμων που διώχνουν και αραιώνουν τα καυσαέρια, της ύπαρξης των κατάλληλων φίλτρων στη διάταξη αλλά και σε σχέση με το όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία της μονάδας. Επιπλέον θα ληφθούν και όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στη μελέτη, για την ελαχιστοποίησή τους.
Ειδικά για τις εκπομπές καυσαερίων, κατά το στάδιο λειτουργίας της μονάδας και με σκοπό τον έλεγχο και τη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας, θα γίνονται μετρήσεις των καυσαερίων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία με ειδικό όργανο μέτρησης κατά την έξοδο των καυσαερίων. Οι μετρήσεις θα γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων είναι εντός των ορίων της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση απόκλισης των εκπομπών, έχει ήδη προβλεφθεί η χρήση καταλύτη στην έξοδο των καυσαερίων ο οποίος μπορεί να μειώσει τις εν λόγω εκπομπές έως και 90%.

Η γνωμοδότηση του ΤΕΕ επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Οι δεξαμενές των πρώτων υλών πρέπει να βρίσκονται μέσα σε στεγανή δεξαμενή κατακράτησης – retentiontank– ίσου όγκου σε περίπτωση διαρροής. Αυτή η δεξαμενή πρέπει να έχει σιφώνιο συλλογής και αντλία αδειάσματος. Η δεξαμενή κατακράτησης δεν περιγράφεται στις ΜΠΕ.

Δεν επισυνάπτεται –αν υπάρχει – μελέτη καύσης των χρησιμοποιημένων ελαίων ούτε και πίνακες με την σύσταση τους. Πρέπει να υπάρχει πίνακας προδιαγραφών υλών και όρια ανοχών προδιαγραφών για να επιτευχθεί η προδιαγραφόμενη σύσταση εξόδου απαερίων.

Στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι θα γίνονται αναμείξεις καυσίμων. Αυτά απαιτούν Χημείο που θα ελέγχει τη σύσταση για να βρίσκεται εντός ανοχών σχεδιασμού. Συνεπώς πρέπει να προστεθούν οι υποχρεωτικές μετρήσεις.

Αναφέρονται δύο διαφορετικοί καταλύτες των οποίων δεν προδιαγράφεται η διαχείριση τους.

Στην έναυση της μονάδας προδιαγράφεται ότι το τηγανέλαιο πρέπει να είναι ζεστό αλλά δεν αναφέρει την απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για την προθέρμανση ή/και εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία.

Αναφέρεται ότι η μονάδα έχει σχεδιαστεί για κατανάλωση βιομάζας, μετά αναφέρει διάφορα έλαια που θα καλλιεργηθούν ή θα εισαχθούν αποκλειστικά για καύσιμα και στο τέλος όλα στηρίζονται στην κατανάλωση τηγανέλαιων. Γενικά δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια οι παράμετροι σχεδιασμού σε σχέση με την πρώτη ύλη.

Έχει ονομαστική κατανάλωση 180 kg/hrx 8000 hrs ετησίως = 1440 ΜΤ, ενώ αναφέρει ότι η μέγιστη κατανάλωση σε λάδια θα είναι ετησίως 1250 ΜΤ. Ταυτόχρονα στο 6.1.1. αναφέρει ότι καίει 53.9 lt/hr.

Στο 6.3.2. δεν προστατεύει τις δεξαμενές του από φωτιά παρόλο που έχουν 4 x 30 m3 καύσιμη ύλη το μέγιστο. Απαιτείται πυροπροστασία με κάποιας μορφής καταιωνηστήρες. Η μονάδα θα λειτουργεί χωρίς παρουσία προσωπικού άρα σε περίπτωση συμβάντος πρέπει να υπάρχει άμεση επέμβαση.

Στο 6.5.3 έχει προδιαγραφές εκπομπών μόνο για οξείδια Αζώτου. Πρέπει να αναφέρει VOC, CO, ΝΟx.

Οι προδιαγραφές των εισερχόμενων / απαερίων είναι ελλιπείς όπως και τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος από ενδεχόμενη φωτιά ή άλλου τύπου διαρροές των υλικών στη μονάδα.

Archives
Share

Νέα γνωμοδότηση για τις αυθαίρετες κατασκευές & αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού Εκκρεμεί αποδοχή Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται να υπαχθούν, κατά κανόνα, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 (και[…..]

Share

Σ. Φάμελλος: Μέχρι τον Μάρτιο του 2018 θα έχουν εγκριθεί τα σχέδια διαχείρισης πλημμύρας

“Ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός μοχλός πίεσης για την προσήλωση στη συνθήκη των Παρισίων”, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος. Ενημερώνοντας την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος για τα αποτελέσματα της 23ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή (COP[…..]

Share

Στο Ευρωδικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα για τα αιολικά πάρκα σε περιοχές NATURA

«Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα» επισημαίνει ο αρμόδιος Επίτροπος Vella απαντώντας σε Γραπτή[…..]

Share

Αναμένονται μειώσεις στα τιμολόγια για τους καταναλωτές φυσικού αερίου

Σε μείωση των τιμολογίων χρήσης των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου θα προχωρήσει από 1ης Μαΐου 2017 ο ΔΕΣΦΑ, όφελος που αναμένεται να μετακυλισθεί και στα τελικά τιμολόγια για επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές. Όπως ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σωτήρης Νίκας,[…..]

Share

Σύνδεσμος ΣΤΕΓΗ: Το χρονικό της εκδίκασης για τη μονομερή αλλαγή των συμβάσεων των φωτοβολταϊκών στέγης

Εκδικάστηκε την Παρασκευή 24/11 η αγωγή του Συνδέσμου ΣΤΕΓΗ κατά της ΔΕΗ Α.Ε. σε ότι αφορά την μονομερή αλλαγή των των φωτοβολταϊκών στέγης. Το χρονικό της εκδίκασης αναλύει ο σύνδεσμος, με το ακόλουθο δελτίο τύπου: “Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου ”ΣΤΕΓΗ” Κύριος Δράμαλης Μάριος με[…..]

Χάραξη αιγιαλού έως τον Ιούνιο

Τη χάραξη της γραμμής του αιγιαλού, σύμφωνα με την ερευνητική εργασία που είχε γίνει προ δεκαετίας από την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ), πρόκειται να ολοκληρώσει έως τον Ιούνιο του 2018 το υπουργείο Οικονομικών. Η πίεση για την ολοκλήρωση του έργου είναι μεγάλη,[…..]

Σε εκκρεμότητα ακόμα η εκκίνηση του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Διευκρινίσεις σχετικά με την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ωρίμανση του πολυαναμενόμενου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», δίνει το ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, με ανακοίνωσή του, με την οποία, μάλιστα, εφιστά την προσοχή στην κοινωνία και τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τα[…..]

Αυθαίρετα: αυτό είναι το τελικό, διορθωμένο ψηφισθέν κείμενο του νέου Ν/Σ

Ψηφίστηκε χθες, 18/10/2017, κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο “Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”, στο οποίο ενσωματώθηκαν τέσσερις υπουργικές τροπολογίες καθώς και πλήθος βουλευτικών τροπολογιών. Στο αρχείο που παρουσιάζει παρακάτω το B2Green, μπορείτε να διαβάσετε το τελικό κείμενο, όπως αυτό προέκυψε από τις τελευταίες διορθώσεις που[…..]