d & c Νέα

You Are Here:
1η Νοεμβρίου αναμένεται η επίσημη προκήρυξη των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

1η Νοεμβρίου αναμένεται η επίσημη προκήρυξη των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Posted on

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εντός του φθινοπώρου, αναμένεται η προκήρυξη 3 νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020

1)Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών τους ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστική τους θέση στην διεθνή τουριστική αγορά.

Στους δικαιούχους του προγράμματος συγκαταλέγονται: υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν ξεκάθαρα στον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργία των τουριστικών μονάδων μέσω την διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι ενισχυόμενες από το πρόγραμμα ενέργειες θεωρούνται:

 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ.)
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 • Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 50.000.000 € , σε δύο κύκλους προκηρύξεων με Δημόσια Δαπάνη 25.000.000 € έκαστος
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων : 30.000 € – 300.000 €
Ένταση ενίσχυσης : 50%
Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων : 18 μήνες
Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: Από 600 έως 700 Τουριστικές Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις.

2)Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την άσκηση επαγγελματικής τους δραστηριότητας σχετιζόμενη με την ειδικότητά τους. Η προκήρυξη αναμένεται να υλοποιηθεί σε δύο κύκλους (1ος : 2015 και 2ος :2016 ).

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι : Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , άνω των 25 ετών που είναι:
– Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
– Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας

Οι ενισχυόμενες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών είναι:

 • Δικηγόροι / Κοινωνιολόγοι / Διακοσμητές / Δημοσιογράφοι
 • Οικονομολόγοι / Λογιστές / Προγραμματιστές / Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Μηχανικοί / Γεωπόνοι / Δασολόγοι
 • Ξεναγοί / Μεταφραστές / Καθηγητές/ Δάσκαλοι
 • Μουσικοί / Σκηνοθέτες
 • Ιατροί / Οδοντίατροι / Κτηνίατροι / Φυσιοθεραπευτές
 • Βιολόγοι / Ψυχολόγοι

Το πρόγραμμα ενισχύει τα σχέδια για την ένταξη ή/ και την υποστήριξη των πτυχιούχων στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος για δύο έτη. Για αυτά τα δύο έτη το πρόγραμμα καλύπτει συγκεκριμένες δαπάνες όπως :

 • Αγορά Απαραίτητου επαγγελματικού εξοπλισμού
 • Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • Αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό (γραφεία , καθιστικά κ.α.)

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 € (έως 100% ενίσχυση )
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 50.000.000€ ( δύο κύκλοι επί 25.000.000€ )
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

3)Πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Η δράση στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (πλην του Τουρισμού) με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Προτεραιότητα εστιάζεται στους Τομείς :

 • Αγροδιατροφής
 • Ενέργειας
 • Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας
 • Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγείας –Φαρμάκων
 • Υλικών – Κατασκευές

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης:
– είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
– όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Μέσω της δράσης αυτής ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης για τα επόμενα δύο έτη. Για την διετία αυτή καλύπτονται οι παρακάτω δαπάνες:

 • O επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός (έως 40% συνολικού προϋπολογισμού έργου)
 • Το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α. )
 • Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • Οι αμοιβές τρίτων
 • Ο Γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Έως 50.000 € συνολικού κόστους (έως 100% ενίσχυση)
Προϋπολογισμός δράσης: 120 εκατ. € ( δύο κύκλοι επί 60.000.000€ )
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

Archives
Share

Αυθαίρετα: τροπολογία με την πολυαναμενόμενη παράταση προθεσμιών του N.4178/13

Με τη νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.», ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του ν.4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα[…..]

Share

Αυθαίρετα: ποια γλυτώνουν, ποια κατεδαφίζονται, τι γίνεται με τα δασικά

Με επιπλέον πρόστιμα, κατεδαφίσεις, μπλόκο στις μεταβιβάσεις αλλά και μπλέξιμο με την ελληνική γραφειοκρατία, κινδυνεύουν όσοι δεν «τακτοποιήσουν» μέσα στους επόμενους μήνες αυθαίρετα κτίσματα. Επιπλέον, βαθύτερα θα βάλουν το χέρι στην τσέπη όσοι τα «νομιμοποίησαν» και θα αναγκαστούν να τα μεταβιβάσουν με συμβολαιογραφική πράξη[…..]

Share

Έξι projects που υπόσχονται να «απογειώσουν» την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Τo mega project του Ελληνικού, η μαρίνα Αλίμου, οι νέες υποδομές στο Παλαιό Φάληρο, η ανάπλαση του Μικρολίμανου στον Πειραιά, τα Αστέρια Γλυφάδας και φυσικά το πιο «άμεσο» project, ο Αστέρας Βουλιαγμένης που επιστρέφει από το Μάρτιο του 2019, υπόσχονται να «απογειώσουν» μέσα στα[…..]

Share

Το ΤΕΕ στην 5η Athens International Tourism Expo με προτάσεις «έξυπνων» δωματίων

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός του για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα των τομέων που έχουν αντίκτυπο στο επάγγελμα και το μέγεθος εργασιών των Μηχανικών, και έχοντας υπόψη την ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού του ξενοδοχειακού δυναμικού της Χώρας, έθεσε υπό την[…..]

Share

Τακτοποίηση και όχι νομιμοποίηση για τα δασικά αυθαίρετα

Τη λύση του «δασικού ισοζυγίου» υιοθετεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκειμένου να επιλύσει τον γόρδιο δεσμό των οικισμών αυθαιρέτων, των λεγόμενων οικιστικών πυκνώσεων. Το μοντέλο βασίζεται στο πρότυπο του «περιβαλλοντικού ισοζυγίου», το οποίο είχε περιληφθεί στους τελευταίους νόμους τακτοποίησης αστικών αυθαιρέτων και[…..]

Share

Ελληνικό ξενοδοχείο υποψήφιο ως Leading New Resort στον κόσμο

Παγκόσμια διάκριση διεκδικεί το ελληνικό ξενοδοχείο Lesante Blu Exclusive Beach Resort, μέλος των Leading Hotels of the World, στο νησί της Ζακύνθου, μετά την φετινή του διάκριση στα World Travel Awards ως το Leading New Resort της Ευρώπης, καθιερώνοντας την δυναμική του στον παγκόσμιο[…..]

Share

«Αποικίες» Τούρκων και Κινέζων στην Ελλάδα – «Ανάσταση» στα ακίνητα από τη «χρυσή βίζα»

Την ώρα που τα αδιάθετα ακίνητα αυξάνονται και οι Έλληνες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια και τη φορολογία μιας κατοικίας, οι Κινέζοι έρχονται να δώσουν «ανάσα» στον κλάδο της οικοδομής με περισσότερους από 12.000 ξένους επενδυτές να αγοράζουν σπίτια στην Αττική τα τελευταία χρόνια.[…..]

Share

Το Κλίβελαντ δεσμεύεται για 100% ανανεώσιμη ενέργεια

Το Κλίβελαντ έγινε η τελευταία πόλη των ΗΠΑ που δεσμεύεται για 100% ανανεώσιμη ενέργεια, όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο της πόλης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τη δέκατη ετήσια Σύνοδο Κορυφής για τη Βιωσιμότητα του Κλίβελαντ. Στο πλαίσιο του σχεδίου της πόλης για[…..]